Hariwake

Carpe koi Hariwake, du blanc et du jaune métallique

Carpe koi Hariwake, Doitsu Hariwake spécial Japon